Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG - KỶ NIỆM 108 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN CỪ (09.7.1912 - 09.7.2020)
Liên kết website
Số lượt truy cập
3102454
Lý luận & thực tiễn
Trong quá trình cách mạng, Đảng ta luôn luôn quan tâm đến sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, giữa lời nói và việc làm, coi đây là phẩm chất chính trị cơ bản để Đảng thực hiện mục tiêu chính trị đề ra trong mỗi giai đoạn lịch sử; đây cũng là cơ sở để đánh giá quyết tâm chính trị cũng như khẳng định uy tín của Đảng trước nhân dân, phản ánh đạo đức của Đảng cầm quyền.
Lâu nay, trong đời sống xã hội, chúng ta thường nói nhiều đến năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả các hoạt động. Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động là yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn cách mạng nước ta nhất là trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, để hiểu và đánh giá đúng hiệu quả, tìm cách đạt được hiệu quả trong hoạt động không đơn giản chút nào, nhất là trong việc học tập quán triệt Nghị quyết của Đảng. Bởi vì đây là một hoạt động trừu tượng có liên quan đến tư tưởng, tình cảm và lý trí của con người, phải thông qua tư duy của con người mới thể hiện ra hành động. Vì vậy để đánh giá hiệu quả việc học tập Nghị quyết của Đảng phải được cân nhắc, xem xét, đánh giá tác động của nó một cách toàn diện.
Trong mọi xã hội có giai cấp, quyền lực của chủ thể cầm quyền luôn được thể hiện ở một hệ thống thể chế và tổ chức nhất định, đó là hệ thống chính trị. Có thể xem hệ thống chính trị là một hệ thống các tổ chức chính trị hợp pháp bao gồm: Nhà nước, các đảng chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội, cùng các quan hệ ràng buộc, gắn kết các tổ chức đó thành một chỉnh thể để tác động vào các quá trình của đời sống xã hội nhằm củng cố, duy trì và phát triển chế độ đương thời phù hợp với lợi ích của giai cấp cầm quyền. Hệ thống chính trị nước ta là hệ thống các tổ chức: Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa Chủ nghĩa xã hội Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội khác cùng các quan hệ giữa các tổ chức này với nhau, hợp thành cơ chế dân chủ xã hội chủ nghĩa. Quyền làm chủ của nhân dân được bảo đảm và phát huy chủ yếu bằng sự quản lý của Nhà nước dưới sự lãnh đạo Đảng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) đã ban hành Nghị quyết “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Đây là văn kiện chuyên đề, sâu sắc và toàn diện về văn hoá sau Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943. Nghị quyết vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa có tính cương lĩnh hành động trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cuộc sinh hoạt chính trị lâu dài, quan trọng để mỗi cán bộ đảng viên và tổ chức đảng sửa chữa, khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, củng cố và giữ vững niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Tính tiên phong gương mẫu của đội ngũ đảng viên có vị trí rất quan trọng trong quá trình giữ vững, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị và trong xã hội. Tính tiên phong gương mẫu của đảng viên là một tất yếu khách quan, bắt nguồn từ vị trí, vai trò, sứ mạng lịch sử của Đảng Cộng sản - đội tiên phong có tổ chức và là tổ chức cao nhất của giai cấp công nhân, lãnh đạo giai cấp công nhân và nhân dân lao động tiến hành cách mạng, thực hiện mục tiêu Chủ nghĩa xã hội (CNXH) và Chủ nghĩa cộng sản (CNCS).
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm việc mở mang dân trí, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Người đánh giá rất cao vai trò của giáo dục và đào tạo đối với sự hưng thịnh của đất nước, với nhiệm vụ cực kỳ trọng đại là nâng cao dân đức, mở mang dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài, là động lực của sự phát triển, đưa nước nhà tiến tới giàu mạnh, dân chủ, văn minh.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là một bộ phận của công tác chính trị tư tưởng được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Đây là lĩnh vực có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, xây dựng và duy trì nếp sống và làm việc theo pháp luật, hạn chế vi phạm pháp luật và tội phạm, xây dựng xã hội ổn định và Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam.
Do tính chất và đặc thù của công tác giảng dạy lý luận chính trị so với các môn khoa học khác, đòi hỏi giảng viên ngoài các yếu tố, điều kiện về chuyên môn, năng lực, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp của người giảng viên nói chung, còn phải có những yêu cầu về năng lực và phẩm chất chính trị. Đó là điều kiện cơ bản để giảng viên thực hiện các nguyên tắc có tính quy luật của quá trình giảng dạy, trong đó nguyên tắc bảo đảm tính định hướng chính trị là vô cùng quan trọng và cần thiết.
Trường Chính trị là nơi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Đảng; là nơi truyền thụ Chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chủ trương lãnh đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước… đến cán bộ các cấp, các ngành. Trong đó, người giảng viên đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị này. Điều đó đòi hỏi người giảng viên phải nhận thức để hình thành cho mình phẩm chất đạo đức tốt.
Page Previous page   1 2 3 4   Next page
Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa