Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG - KỶ NIỆM 108 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN CỪ (09.7.1912 - 09.7.2020)
Liên kết website
Số lượt truy cập
3102438
Lý luận & thực tiễn
Kỷ niệm 100 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ (09/7/1912 - 09/7/2012)
Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam - một người luôn chăm lo đến sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho cách mạng. Người đã đưa ra nhiều chỉ dẫn có ý nghĩa phương pháp luận khoa học để xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, trong đó Người đặc biệt quan tâm đến phương pháp đào tạo, bồi dưỡng về mặt lý luận chính trị cho cán bộ.
Cốt lõi của Chủ nghĩa Mác–Lênin tập trung vào vấn đề lý luận cơ bản: Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng và lịch sử thế giới là do nhân dân lao động tạo nên. Thế kỷ 20 là thế kỷ lần lượt nổ ra hàng loạt các cuộc cách mạng của nhân dân, làm thay đổi bộ mặt của thế giới. Trong đó, có những cuộc cách mạng có Đảng lãnh đạo tập hợp được quần chúng đều đi đến thắng lợi vẻ vang và nhờ tập hợp quần chúng, và nhiều Đảng Cộng sản nhờ tập hợp được quần chúng đã trở thành người lãnh đạo chính quyền.
Đồng chí Nguyễn Văn Cừ (9/7/1912 - 26/8/1941), sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo, có truyền thống khoa bảng ở xã Phù Khê, thị xã từ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Văn Cừ đã tham gia hoạt động cách mạng từ khi mới 15 tuổi và cuối năm 1928 đồng chí được tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên giới thiệu về hoạt động “vô sản hóa” ở mỏ than Vàng Danh.
Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều công lao to lớn đối với dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới trong cuộc đấu tranh thoát khỏi ách thuộc địa, xây dựng xã hội độc lập, tự do, văn minh, tiến bộ. Vì vậy, Người không chỉ là Anh hùng giải phóng dân tộc và nhà văn hoá lớn mà còn là "một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc".
Trong toàn bộ cuộc đời hoạt động của đồng chí Nguyễn Văn Cừ, từ thuở thiếu thời đến khi trở thành Tổng Bí thư của Đảng luôn toát lên một tinh thần say mê học tập, học tập và học tập mãi, học tập để chiến đấu cho lý tưởng cộng sản. Đó là tài sản tinh thần vô giá và tấm gương sáng ngời của người cộng sản. Sự say mê học tập của đồng chí Nguyễn Văn Cừ, trước hết được thể hiện ở tinh thần vượt lên mọi hoàn cảnh khó khăn để học tập.
Page Previous page   1 2 3 4 
Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa