Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - Số 08 đường Thành Cổ - phường vệ An - thành phố Bắc Ninh
Liên kết website
Số lượt truy cập
2019284
thuc pham chuc nang Báo bắc ninh
Lý luận & thực tiẽn
Giới thiệu tới bạn đọc một số bài viết trong cuốn Nội san Lý luận và Thực tiễn số đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Băc Ninh của các tác giả: 1. GS.TS Nguyễn Xuân Thắng- Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; 2. ThS. Nguyễn Hữu Quất- Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ Bắc Ninh; 3. ThS. Nguyễn Tử Quỳnh- Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; 4. TS. Nguyễn Sỹ- Nguyên Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HDND tỉnh, Nguyên Hiệu trưởng Trường; 5. ThS. Nguyễn Thị Dung- Tỉnh uỷ viên, HIệu Trưởng; 6. ThS. Nguyễn Chí Tấn- Phó Hiệu trưởng.
Mời quý Bạn đọc xem nội dung cuốn Nội san Lý luận và Thực tiễn số 43 do Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh phát hành
Mời quý Bạn đọc xem nội dung cuốn Nội san Lý luận và Thực tiễn số 42 do Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh phát hành
Mời quý Bạn đọc xem nội dung cuốn Nội san Lý luận và Thực tiễn số 38 do Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ tỉnh Bắc Ninh phát hành
Nội san Lý luận và Thực tiễn số 33
Đồng chí Ngô Gia Tự sinh ngày 3 tháng 12 năm 1908 tại xóm Xanh, làng Tam Sơn, tổng Tam Sơn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, nay là thôn Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Kế thừa truyền thống hiếu học của gia đình và quê hương, lại thông minh, chăm chỉ, Ngô Gia Tự trở thành học trò giỏi ngay từ bậc sơ học. Năm 1922, sau khi tốt nghiệp loại ưu bậc tiểu học trường Kiêm Bị (Bắc Ninh), đồng chí vào học trường Bưởi (Hà Nội). Cuối năm 1925 sau khi tham gia phong trào đấu tranh sôi sục của cả nước đòi thực dân Pháp thả nhà yêu nước Phan Bội Châu và để tang cụ Phan Chu Trinh, đồng chí bị đuổi học vào mùa hè năm 1926 khi đang học năm thứ tư. Đồng chí về quê vừa tự học và tham gia hoạt động cách mạng.
Trong quá trình cách mạng, Đảng ta luôn luôn quan tâm đến sự thống nhất giữa nhận thức và hành động, giữa lời nói và việc làm, coi đây là phẩm chất chính trị cơ bản để Đảng thực hiện mục tiêu chính trị đề ra trong mỗi giai đoạn lịch sử; đây cũng là cơ sở để đánh giá quyết tâm chính trị cũng như khẳng định uy tín của Đảng trước nhân dân, phản ánh đạo đức của Đảng cầm quyền.
Lâu nay, trong đời sống xã hội, chúng ta thường nói nhiều đến năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả các hoạt động. Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động là yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn cách mạng nước ta nhất là trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, để hiểu và đánh giá đúng hiệu quả, tìm cách đạt được hiệu quả trong hoạt động không đơn giản chút nào, nhất là trong việc học tập quán triệt Nghị quyết của Đảng. Bởi vì đây là một hoạt động trừu tượng có liên quan đến tư tưởng, tình cảm và lý trí của con người, phải thông qua tư duy của con người mới thể hiện ra hành động. Vì vậy để đánh giá hiệu quả việc học tập Nghị quyết của Đảng phải được cân nhắc, xem xét, đánh giá tác động của nó một cách toàn diện.
Trong mọi xã hội có giai cấp, quyền lực của chủ thể cầm quyền luôn được thể hiện ở một hệ thống thể chế và tổ chức nhất định, đó là hệ thống chính trị. Có thể xem hệ thống chính trị là một hệ thống các tổ chức chính trị hợp pháp bao gồm: Nhà nước, các đảng chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội, cùng các quan hệ ràng buộc, gắn kết các tổ chức đó thành một chỉnh thể để tác động vào các quá trình của đời sống xã hội nhằm củng cố, duy trì và phát triển chế độ đương thời phù hợp với lợi ích của giai cấp cầm quyền. Hệ thống chính trị nước ta là hệ thống các tổ chức: Đảng cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa Chủ nghĩa xã hội Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội khác cùng các quan hệ giữa các tổ chức này với nhau, hợp thành cơ chế dân chủ xã hội chủ nghĩa. Quyền làm chủ của nhân dân được bảo đảm và phát huy chủ yếu bằng sự quản lý của Nhà nước dưới sự lãnh đạo Đảng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VIII) đã ban hành Nghị quyết “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Đây là văn kiện chuyên đề, sâu sắc và toàn diện về văn hoá sau Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943. Nghị quyết vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa có tính cương lĩnh hành động trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.
Page  1 2 3 4   Next page
Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa