Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2020 - 2025; THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈNH CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19.
Liên kết website
Số lượt truy cập
4016164
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh Báo Bắc Ninh Đảng bộ khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh Báo Nhân dân Tạp chí Cộng sản Tạp chí Văn hóa và phát triển Tạp chí Tuyên giáo Báo Dân trí Báo Hà Nội mới Tạp chí Dân vận
Sách mới
Thông báo sách mới - Tháng 9.2009

 

              TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ

PHÒNG KHOA HỌC - THÔNG TIN - TƯ LIỆU

 

THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI.

THÁNG 9.2009

 

1

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân: Tài liệu học tập năm 2009/ Ban Tuyên giáo trung ương.- H.: Chính trị quốc gia, 2009.- 47tr; 19cm.

                 3KV4

                                                                    3955

Hai năm quan, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được triển khai sâu rộng trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội, làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị tinh thần to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu của Cuộc vận động đã tạo ra những chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhằm cung cấp kịp thời tài liệu học tập cho các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, Nxb Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách với 04 nội dung chủ yếu:

- Sự cần thiết nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

- Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

- Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong giai đoạn hiện nay.

 

2

 

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân: Tài liệu tham khảo phục vụ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chủ đề năm 2009/ Ban Tuyên giáo trung ương.- H.: Chính trị quốc gia, 2009.- 273tr; 19cm.

                 3KV4

                                                                    3951

Cuốn sách tuyển chọn một số bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chủ đề trách nhiệm và nghĩa vụ đạo đức cách mạng đối với Tổ quốc, với nhân dân và một số câu chuyện sinh động ca ngợi tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của bạn bè quốc tế.

 

3

 

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Một số bài nói và viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm chống tham ô, lãng phí, quan liêu: Tài liệu phục vụ chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”/ Ban Tuyên giáo trung ương.- H.: Chính trị quốc gia, 2008.- 134tr; 19cm.

               3K5H4

                                                                    3824

Cuốn sách gồm 15 bài nói, bài viết hết sức sâu sắc của Bác về ý thức thực hành tiết kiệm, chống bệnh quan liêu, tham ô, lãng phí nhằm giáo dục đạo đức cách mạng cho cán bộ đảng viên. Sách sẽ là tài liệu thiết thực để toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta nghiên cứu, học tập nhân dịp cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Bộ Chính trị khoá X phát động.

 

4

 

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Tài liệu học tập các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khoá X: Dành cho cán bộ, Đảng viên ở cơ sở/ Ban Tuyên giáo trung ương.- H.: Chính trị quốc gia, 2007.- 94tr; 19cm.

                 3KV4

                                                                    3631

Nội dung tài liệu giới thiệu với bạn đọc nhiều vấn đề quan trọng: công tác tư tưởng, lý luận, báo chí; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị; cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy nhà nước; đổi mới kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan của Đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

 

5

 

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Tài liệu nghiên cứu các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khoá X: Dành cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên/ Ban Tuyên giáo trung ương.- H.: Chính trị quốc gia, 2007.- 216tr; 19cm.

                 3KV4

                                                                    3629

Cuốn sách gồm 05 chuyên đề Về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khoá X:

- Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước.

- Đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan của Đảng, định hướng về đổi mới tổ chức bộ máy nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

 

6

 

40 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chủ tịch “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”: Tài liệu phục vụ “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thực hiện theo Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 7.11.2006 của Bộ Chính trị/ TS Vũ Ngọc Am, ….- H.: Chính trị - hành chính, 2009.- 198tr; 21cm.

                 3KV4

                                                                    3949

“Di chúc” hay còn gọi là tài liệu “Tuyệt đối bí mật” được Hồ Chủ tịch viết từ năm 1965 đến năm 1969. Đây là một văn kiện lịch sử vô cùng quý giá, kết tinh trong đó tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một con người suốt đời phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc và nhân loại. Mỗi câu, mỗi chữ trong Di chúc chứa chan tình yêu và sự gắn bó với đất nước, con người, thiên nhiên và cuộc đời. Di chúc mãi mãi là một áng văn tuyệt bút, những lời căn dặn thiết tha, là ánh sáng chỉ đường, là sức mạnh thôi thúc hành động, không những đối với dân tộc ta, đất nước ta, mà còn đối với tất cả những ai đang đấu tranh cho độc lập, tự do, cho hoà bình, công lý và hạnh phúc của con người. Cuốn sách sẽ giúp bạn đọc tìm hiểu rõ hơn về nội dung bản Di chúc bất hủ  này nhằm đáp ứng phần nào cho cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

 

7

 

TRƯỜNG SỸ QUAN CHÍNH TRỊ

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh những giá trị đi cùng thời đại/ Trường Sỹ quan chính trị.- H.: Quân đội nhân dân, 2009.- 319tr; 21cm.

           3K5H6.6

                                                                  3959

Nội dung cuốn kỷ yếu gồm 42 bài tham luận nhằm tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, khẳng định và tuyên truyền giá trị lịch sử, ý nghĩa hiện thực của Di chúc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, sự nghiệp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đồng thời, vận dụng những tư tưởng cơ bản được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập trong Di chúc về xây dựng Đảng, về bồi dưỡng thế hệ trẻ, tư tưởng nhân văn, đạo đức Hồ Chí Minh … vào nâng cao chất lượng xây dựng nhà trường chính quy, tiên tiến, mẫu mực.

 

8

 

BỘ QUỐC PHÒNG

Giáo trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo: Tài liệu lưu hành nội bộ/ Bộ Quốc phòng.- H.: (Knxb), 2009.- 144tr; 27cm.

355.01(075) + 29

                                                                 3884 – 3911

Nội dung cuốn sách giới thiệu 07 chuyên đề, bao gồm: Quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân và trách nhiệm của chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo; Quan điểm, chính sách tôn giáo của Đảng và nhà nước Việt Nam; Phòng chống âm mưu, thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để thực hiện chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam;  Một số nội dung cơ bản của Luật quốc phòng; Luật an ninh quốc gia; Luật đất đai; Luật nghĩa vụ quân sự; Pháp lệnh dân quân tự vệ; Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên; Một số vấn đề cơ bản về chiến lược quốc phòng - an ninh của đất nước; Tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước; Tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

 

9

 

BỘ QUỐC PHÒNG

Giáo trình tin học: Dùng cho tập huấn đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở/ Bộ Quốc phòng.- H.: (Knxb), 2009.- 192tr; 27cm.

    6T7.3 + 355.01(075)

                                                                            3913

Giáo trình giới thiệu những kiến thức cơ bản về máy tính điện tử cùng những nội dung về phần mềm tin học văn phòng  như: Microsoft Word, Microsoft Excel; Microsoft Power Point; mạng Lan; Internet…

 

10

 

BỘ QUỐC PHÒNG

Giáo trình tiếng anh quân sự: Dùng cho tập huấn đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở/ Bộ Quốc phòng.- H.: (Knxb), 2009.- 97tr; 27cm.

   4(N523) + 355.01(075)

                                                                           3914

 

11

 

BỘ QUỐC PHÒNG

Giáo trình nhà nước và pháp luật: Dùng cho tập huấn đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở/ Bộ Quốc phòng.- H.: (Knxb), 2009.- 120tr; 27cm.

    34(V)+355.01(075)

                                                                               3922

Giáo trình giới thiệu những nội dung về: Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Pháp luật, thực hiện pháp luật và pháp chế ở cấp xã; Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Công vụ, công chức; Cải cách hành chính ở Việt Nam.

 

12

 

BỘ QUỐC PHÒNG

Giáo trình quản lý nhà nước, hành chính ở cơ sở: Dùng cho tập huấn đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở/ Bộ Quốc phòng.- H.: (Knxb), 2009.- 160tr; 27cm.

   34(V)1+355.01(075)

                                                                                 3924

Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản về chính quyền cấp xã như: Quản lý hành chính nhà nước; Phương pháp và kỹ năng hoạt động của  cán bộ công chức; Quản lý kinh tế, tài chính; Quản lý công tác văn hoá – xã hội; Quản lý đất đai và địa giới hành chính; Quản lý giao thông công chính; Quản lý hành chính tư pháp; Quản lý quốc phòng, an ninh trật tự và dân tộc, tôn giáo…

 

13

 

BỘ QUỐC PHÒNG

Giáo trình Tâm lý học xã hội trong hoạt động lãnh đạo quản lý: Dùng cho tập huấn đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở/ Bộ Quốc phòng.- H.: (Knxb), 2009.- 84tr; 27cm.

158.9 + 355.01(075)

                                                                        3925

Ấn phẩm đưa đến cho bạn đọc những thông tin cơ bản về tâm lý học đại cương; tâm lý học quân sự và những hiện tượng tâm lý xã hội thường gặp trong quá trình lãnh đạo quản lý.

 

14

 

BỘ QUỐC PHÒNG

Giáo trình Công tác Đảng, công tác chính trị, công tác dân vận ở cơ sở: Dùng cho tập huấn đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở/ Bộ Quốc phòng.- H.: (Knxb), 2009.- 252tr; 27cm.

        355(V)13(075)

                                                                      3918

Nội dung giáo trình giới gồm 02 vấn đề chính:

- Công tác Đảng, công tác chính trị trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương; trong xây dựng lực lượng dân quan tự vệ; trong huấn luyện, hoạt động và chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ; trong huấn luyện lực lượng dự bị động viên; trong huấn luyện và động viên quân dự bị; trong nhiệm vụ phòng chống thiên tai của lực lượng dân quân, tự vệ và dự bị động viên; trong tham gia  giải quyết “điểm nóng”, phòng, chống “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của dân quân tự vệ;

- Quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta về công tác dân vận; công tác dân vận của tổ chức cơ sở Đảng trong thời kỳ mới; công tác vận động nông dân, vận động phụ nữ, vận động thanh niên,…

 

15

 

BỘ QUỐC PHÒNG

Giáo trình Một số vấn đề về quốc phòng, an ninh và đối ngoại: Dùng cho tập huấn đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở/ Bộ Quốc phòng.- H.: (Knxb), 2009.- 176tr; 27cm.

          355.01(075)

                                                                    3928

 

16

 

BỘ QUỐC PHÒNG

Giáo trình Chính trị: Dùng cho tập huấn đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở/ Bộ Quốc phòng.- H.: (Knxb), 2009.- 220tr; 27cm.

       355(V)133(075)

                                                                   3937

Ấn phẩm giới thiệu những vấn đề cơ bản về: Triết học; Chủ nghĩa duy vật; Các hình thái kinh tế - xã hội; Sản xuất hàng hoá và các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hoá; Sản xuất giá trị thặng dư – quy luật kinh tế cơ bản của chủ nghĩa tư bản; Thời kỳ quá độ lên CNXH  và con đường tiến lên CNHX ở Việt Nam; Kinh tế thị trường định hướng XHCN và vai trò quản lý kinh tế của nhà nước; Nguồn gốc, quá trình hình thành phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH; Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh đầu tiên của Đảng.

 

 

 

 

 

 

 

 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa Báo Quân đọi nhân dân Báo Thanh niên Đại đoàn kết Đại biểu nhân dân