Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2020 - 2025; THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈNH CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19.
Liên kết website
Số lượt truy cập
4016135
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh Báo Bắc Ninh Đảng bộ khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh Báo Nhân dân Tạp chí Cộng sản Tạp chí Văn hóa và phát triển Tạp chí Tuyên giáo Báo Dân trí Báo Hà Nội mới Tạp chí Dân vận
Sách mới
Thư mục giới thiệu sách mới - Thư viện Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

 1. Đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam và chuyển đổi phương  thức phát triển kinh tế ở Trung Quốc/ Hội đồng Lý luận Trung ương  . - H.: Chính trị Quốc gia, 2013 . - 439 tr.; 21 cm

     Tóm tắt: Nội dung cuốn sách tập trung đi sâu làm rõ một số vấn đề thuộc về cơ sở lý luận của yêu cầu cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng và chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế ở 2 nước Việt Nam, Trung Quốc; những đặc điểm cơ bản của quá trình này cũng như trao đổi kinh nghiệm của mỗi nước.

Kí hiệu kho : 33.0/4362

 

2. Các lý thuyết kinh tế vận dụng vào Việt Nam/ Nhiều tác giả  . - H.: Chính trị quốc gia, 2012 . - 563 tr.; 24 cm

     Tóm tắt: Tập 1 của cuốn sách tập trung vào những vấn đề cơ bản: lý thuyết kinh tế của C.Mác, V.I.Lênin và việc vận dụng vào điều kiện thực tế của Việt Nam hiện nay; lý thuyết của J.M.Keynes, các trường phái và một số vấn đề rút ra cho Việt Nam.

Kí hiệu kho : 33.04/4337

 

3. Các lý thuyết kinh tế vận dụng vào Việt Nam/ Nhiều tác giả  . - H.: Chính trị quốc gia, 2012 . - 539 tr.; 24 cm

     Tóm tắt: Tập 2 của cuốn sách tập trung vào những vấn đề cơ bản: kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế thị trường; lý luận và thực tiễn về kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

Kí hiệu kho : 33.04/4348

 

4. Ba người khổng lồ trong kinh tế học Adam Smith, Các Mác và John Maynard Keynes/ Mark Skousen; Người dịch: Nguyễn Hoàng Hà,...  . - H.: Chính trị quốc gia, 2012 . - 380 tr.; 21 cm

     Tóm tắt: Nội dung cuốn sách nêu lên sự ra đời của ngành khoa học khai sáng, cách mạng công nghiệp và đại khủng hoảng được mô tả trong sự nghiệp phát triển của 3 người khổng lồ - Adam Smith, Các Mác và John Maynard Keynes với những nghiên cứu của các ông về các học thuyết kinh tế và giải thích tại sao kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa không thể là một mô hình kinh tế toàn vẹn.

Kí hiệu kho : 33/4346

 

5. Quản lý đất đai ở Việt Nam (1945 – 2010) / TS. Nguyễn Đình Bồng chủ biên. - H.: Chính trị quốc gia, 2012 . - 277 tr.; 24 cm

     Tóm tắt: Tác giả đề cập đến những vấn đề về quản lý đất đai ở Việt Nam: từ thời phong kiến pháp thuộc; trong kháng chiến chống Pháp giai đoạn 1945-1954; giai đoạn 1954-1975; giai đoạn 1976-1985 và thời kỳ đổi mới từ 1986-2010; việc quản lý đất đai trong giai đoạn tới; hiện trạng sử dụng đất ở các vùng miền cùng kinh nghiệm quản lý đất đai của một số nước trên thế giới và khả năng áp dụng cho Việt Nam.

Kí hiệu kho : 32(V)1+34(V)3/4360

 

6. Đảng Cộng sản Việt Nam trong tiến trình giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước / Viện Lịch sử Đảng. - H.: Chính trị hành chính, 2012 . - 703 tr.; 24 cm

     Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu với bạn đọc về quá trình Đảng hoạch định đường lối, lãnh đạo nhân dân giành chính quyền, tiến hành các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; quá trình hoạch định và không ngừng bổ sung đường lối đổi mới của Đảng; nội dung, kết quả, kinh nghiệm đổi mới trên từng lĩnh vực; những vấn đề về phương pháp luận, phương pháp nghiên cứu, biên soạn, phương pháp giảng dạy lịch sử Đảng..

Kí hiệu kho : 3KV1/4331

 

7. 50 năm ngành lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng và phát triển (1962 – 2012) / Viện Lịch sử Đảng. - H.: Chính trị hành chính, 2012 . - 462 tr.; 24 cm

     Tóm tắt: Nội dung cuốn sách tập trung trình bày quá trình hình thành và hoạt động của bộ máy tổ chức; tổng kết, đánh giá những thành tựu, kinh nghiệm tổ chức nghiên cứu, biên soạn, giảng dạy lịch sử Đảng; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên ngành lịch sử Đảng; những đóng góp vào công tác đào tạo cán bộ khoa học, cán bộ lý luận, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị theo yêu cầu của Đảng và Nhà nước của ngành lịch sử Đảng trên phạm vi cả nước trong nửa thế kỷ qua.

Kí hiệu kho : 3KV1/4335

 

8. Những việc cần làm ngay về xây dựng Đảng / Báo Nhân dân. - H.: Chính trị quốc gia, 2013 . - 443 tr.; 21 cm

     Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp những bài viết, ý kiến đóng góp của đồng bào, đồng chí cả nước được đăng tải trên báo Nhân dân về những vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay như: đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế; đề cao ý thức trách nhiệm và thẩm quyền của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp.

Kí hiệu kho : 3KV1/4352

 

9. Tài liệu tổng kết Chỉ thị 12 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Vấn đề quyền con người và quan điểm, chủ trương của Đảng ta” / Ban Chỉ đạo về nhân quyền của Chính phủ: Mật. - H.: Chính trị hành chính, 2012 . - 300 tr.; 21 cm

     Tóm tắt: Tài liệu tập hợp các báo cáo tổng kết, các tham luận trình bày tại Hội nghị và một số văn kiện khác liên quan công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền; đánh giá thực trạng tình hình và công tác nhân quyền trong thời gian qua ở nước ta, khẳng định kết quả đã đạt được, chỉ ra những nguyên nhân tồn tại, yếu kém trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 12 của Chính phủ.

Kí hiệu kho : 34(V)5/4327

 

10. Pháp luật về công vụ, công chức của Việt Nam và một số nước trên thế giới / TS. Trần Anh Tuấn chủ biên. - H.: Chính trị quốc gia, 2012 . - 127 tr.; 21 cm

     Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc những vấn đề cơ bản về công vụ, công chức; cải cách chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam thời kỳ thực hiện Pháp lệnh cán bộ, công chức; nội dung cải cách chế độ công vụ, công chức, việc định hướng cải cách chế độ công vụ, công chức ở Việt Nam đến năm 2020; pháp luật về công vụ,công chức của Việt Nam và một số nước trên thế giới.

Kí hiệu kho : 34/4358

 

11. Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn / Trung tâm lưu trữ quốc gia II. - H.: Chính trị quốc gia, 2012 . - 388 tr.; 24 cm.

T1: Đánh và đàm

     Tóm tắt: Tập 1, Ban Biên soạn giới thiệu đến độc giả các tài liệu của các cơ quan trung ương của chính quyền Sài Gòn, các cơ quan của Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam về quá trình đàm phán ở Paris từ năm 1968  đến năm 1972..

Kí hiệu kho : 9(V)2/4354

 

12. Hiệp định Paris về Việt Nam năm 1973 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn / Trung tâm lưu trữ quốc gia II. - H.: Chính trị quốc gia, 2012 . - 388 tr.; 24 cm.

T2: Ký kết và thực thi.

     Tóm tắt: Trong tập 2 của bộ sách về Hiệp định Paris cung cấp cho bạn đọc một số tài liệu của các cơ quan đầu não chính quyền Sài Gòn, các cơ quan của Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam về vấn đề ký kết và quá trình thực thi Hiệp định Paris của các bên liên quan từ sau khi có Hiệp định Paris đến đầu năm 1975.

Kí hiệu kho : 9(V)2/4355

 

13. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975/ Viện Lịch sử quân sự Việt Nam. - H.: Chính trị quốc gia, 2013 . - 203 tr.; 21 cm.

T1: Nguyên nhân chiến tranh.

     Tóm tắt: Tập 1 của bộ sách gồm 3 chương, tập trung luận giải vì sao Mỹ xâm lược Việt Nam và vì sao chúng ta lại phải tiếp tục cầm súng chiến đấu sau 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Kí hiệu kho : 9(V)2/4359

 

14. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954 - 1975/ Viện Lịch sử quân sự Việt Nam. - H.: Chính trị quốc gia, 2013 . - 400 tr.; 21 cm.

T2: Chuyển chiến lược.

     Tóm tắt: Tập 2 của bộ sách gồm 5 chương, trình bày các sự kiện lịch sử từ sau Hiệp định Giơnevơ đến cao trào đồng khởi vĩ đại của nhân dân miền Nam năm 1960. Đây là một giai đoạn lịch sử mang tính bước ngoặt của cách mạng Việt Nam, cả nước thực hiện 2 nhiệm vụ chiến lược, miền Bắc xây dựng CNXH, miền Nam tiếp tục đấu tranh để thống nhất Tổ quốc.

Kí hiệu kho : 9(V)2/4349

 

15. 40 năm nhớ lại trận “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không”/ Nhiều tác giả. - H.: Chính trị quốc gia, 2012 . - 487 tr.; 24 cm.

     Tóm tắt: Cuốn sách gồm các hồi ký, bài viết của nhiều tác giả cùng những câu chuyện,  hình ảnh và đánh giá, cổ vũ của bạn bè quốc tế về cuộc sống chiến đấu gian khổ, ác liệt nhưng vô cùng tự hào của quân và dân ta trong 12 ngày đêm. Cuốn sách góp phần giáo dục truyền thống cho quân và dân ta, đặc biệt là cán bộ, chiến sỹ quân chủng phòng không – không quân tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Kí hiệu kho : 9(V)2/4351

 

 

16. Phát triển giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực, nhân tài: Một số kinh nghiệm của thế giới/ GS,TS Tạ Ngọc Tấn; Biên soạn: PGS.TS Lê Văn Toan, PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, ThS Nguyễn Thị Phương Thảo, TS Nguyễn Minh Tuấn . - H.: Chính trị quốc gia, 2012 . - 600 tr.; 24 cm.- (Tủ sách phục vụ lãnh đạo).

     Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc tìm hiểu, nắm được những vấn đề cơ bản nhất, cũng như những kinh nghiệm về phát triển giáo dục – đào tạo trên thế giới, từ đó có thêm điều kiện để nhìn nhận, xem xét nền giáo dục, đào tạo ở Việt Nam tham khảo những kinh nghiệm, bài học thành công, thất bại của thế giới trong việc giải quyết các nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo ở nước ta.

Kí hiệu kho : 370/4351

 

17. Phát triển khoa học và công nghệ: Một số kinh nghiệm của thế giới/ GS,TS Tạ Ngọc Tấn; Biên soạn: PGS.TS Lê Văn Toan, PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, ThS Nguyễn Thị Phương Thảo, TS Nguyễn Minh Tuấn . - H.: Chính trị hành chính, 2012 . - 576 tr.; 24 cm.- (Tủ sách phục vụ lãnh đạo).

     Tóm tắt: Những vấn đề trình bày trong cuốn sách giúp bạn đọc phần nào nắm được hiện trạng và tương lai phát triển của khoa học và công nghệ trên thế giới, từ đó định hướng những suy nghĩ khoa học góp phần xây dựng hướng đi cho nghiên cứu khoa học và công nghệ của đất nước.

Kí hiệu kho : 001/4345

 

18. Thể chế chính trị: Một số kinh nghiệm của thế giới/ GS,TS Tạ Ngọc Tấn; Đồng chủ biên : PGS.TS Lê Văn Toan, PGS.TS Nguyễn Viết Thảo. - H.: Chính trị hành chính, 2012 . - 403 tr.; 24 cm.- (Tủ sách phục vụ lãnh đạo).

     Tóm tắt: Cuốn sách giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan về thể chế chính trị ở các châu cũng như quá trình hình thành bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện thể chế chính trị ở các nước trên thế giới. Với ý nghĩa đó, cuốn sách vừa là tài liệu tham khảo, vừa là công cụ tra cứu cho bạn đọc nói chung, đặc biệt là những người quan tâm nghiên cứu vấn đề thể chế chính trị trên thế giới.

Kí hiệu kho : 32N/4383

 

19. Một số vấn đề về các đảng chính trị trên thế giới/ GS,TS Tạ Ngọc Tấn; Đồng chủ biên : PGS.TS Lê Văn Toan, PGS.TS Nguyễn Viết Thảo. - H.: Chính trị hành chính, 2012 . - 264 tr.; 24 cm.- (Tủ sách phục vụ lãnh đạo).

     Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu 20 đảng chính trị tiêu biểu trên thế giới được phân loại, lựa chọn ở các châu (Á, Âu, Mỹ). Điểm đặc biệt của cuốn sách là đi sâu giới thiệu sự hình thành và phát triển của các đảng chính trị, kinh nghiệm lãnh đạo, kinh nghiệm tranh quyền và cầm quyền, kinh nghiệm xây dựng và phát triển của các đảng chính trị, kinh nghiệm điều chỉnh chiến lược, sách lược của các đảng chính trị hiện nay.

Kí hiệu kho : 32N/4384

 

20. Phát triển giáo dục trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế/ GS,TS Trần Quốc Toản (chủ biên), GS.TSKH Đặng Ứng Vận, PGS.TS Đặng Bá Lãm, TS Trần Thị Bích Liễu. - H.: Chính trị quốc gia, 2012 . - 538 tr.; 24 cm

     Tóm tắt: Nội dung cuốn sách tập trung vào những vấn đề chủ yếu sau: làm rõ bản chất của giáo dục, hoạt động giáo dục trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; luận giải cơ sở khoa học và cơ sở thực tiễn tác động của kinh tế thị trường, cơ chế thị trường đối với sự phát triển giáo dục – đào tạo; thực trạng phát triển giáo dục – đào tạo Việt Nam trong quá trình đổi mới đất nước chuyển đổi sang thể chế kinh tế thị trường; kinh nghiệm quốc tế về phát triển giáo dục – đào tạo trong các nền kinh tế thị trường khác nhau; định hướng nội dung và giải pháp đổi mới; đổi mới nhận thức, tư duy, cơ chế quản lý nhà nước, cơ chế tự chủ của các cơ sở đào tạo; đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục... ở nước ta.

Kí hiệu kho : 371.01/4333

 

Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa Báo Quân đọi nhân dân Báo Thanh niên Đại đoàn kết Đại biểu nhân dân