Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ TỈNH BẮC NINH - THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2020 - 2025; THỰC HIỆN NGHIÊM CHỈNH CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19.
Liên kết website
Số lượt truy cập
4016139
Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Ninh Báo Bắc Ninh Đảng bộ khối Các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh Báo Nhân dân Tạp chí Cộng sản Tạp chí Văn hóa và phát triển Tạp chí Tuyên giáo Báo Dân trí Báo Hà Nội mới Tạp chí Dân vận
Sách mới
Thông báo sách mới (Quý I/2014)

1. Chủ nghĩa Mác - Lênin - Phương pháp luận của sự phê phán và phát triển hiện nay / TS. Hồ Bá Thâm. - H.: Chính trị quốc gia, 2013 . - 585tr.; 21 cm.

Tóm tắt: Cuốn sách gồm có 5 phần, với các nội dung chính như sau: Tình hình, yêu cầu tư tưởng và phương pháp luận về đấu tranh tư tưởng và phát triển lý luận ở nước ta hiện nay; Về nhận thức chủ nghĩa Mác - Lênin, làm sáng tỏ nguồn gốc mới đương đại của học thuyết này và những vấn đề của thời đại; Yêu cầu và những vấn đề cần phát triển của chủ nghĩa Mác - Lênin ngày nay; Phê phán những nhận thức không đúng hoặc xuyên tạc về nội dung cơ bản của triết học Mác - Lênin đồng thời nêu lên yêu cầu cần hiểu đúng và kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh để phát triển trí tuệ và nhân tâm Việt Nam, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện thành công CNH, HĐH đất nước, hội nhập quốc tế, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Kí hiệu kho : 3K/4472 – 73

2. Lịch sử triết học phương Tây từ triết học Hy Lạp cổ đại đến triết học cổ điển Đức/ PGS.TS. Nguyễn Tấn Hùng. - H.: Chính trị quốc gia, 2012. - 531tr; 24cm.

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống và chọn lọc nguồn gốc hình thành và quan điểm cơ bản của các trường phái và triết gia phương Tây qua các thời kỳ lịch sử về các vấn đề bản thể luận, nhận thức luận, triết học đạo đức, triết học thẩm mỹ, triết học chính trị, triết học xã hội… ảnh hưởng và sự kế thừa về tư tưởng giữa các triết gia, các trường phái, những đóng góp và hạn chế của họ; ý nghĩa của các quan điểm của họ đối với triết học trong các thời kỳ tiếp theo và thời đại hiện nay.

Kí hiệu kho : 1T/4489 - 90

 

3. Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam/ Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. - H.: Chính trị quốc gia, 201-2013. – 3T; 21cm.

T1: Nguyễn Ái Quốc tìm đường giải phóng dân tộ và các tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam (1911-1929) / Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. – 2013.- 343tr.

Tóm tắt: Cuốn sách là tập hợp những sự kiện lịch sử được lựa chọn, biên soạn với những tư liệu mới, những kết quả nghiên cứu mới, những nhận định, đánh giá mới mang tính khoa học. Những sự kiện được trình bày tập trung phản ánh quá trình tìm đường giải phòng dân tộc của Nguyễn Ái Quốc, tiếp thu và truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin, thông qua những luận điểm về con đường cách mạng giải phóng dân tộc của Người vào phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam và Đông Dương; làm rõ quá trình ra đời, phát triển từ tự phát lên tự giác của giai cấp công nhân Việt Nam và phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân cũng như những phong trào đấu tranh yêu nước và cách mạng của nhân dân ta trong thời kỳ vận động thành lập Đảng; sự chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, cụ thể là quá trình ra đời và phát triển của các tổ chức tiền thân và cuộc đấu tranh dẫn đến sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kí hiệu kho : 3KV1/4495 - 96

4. Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam/ Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. - H.: Chính trị quốc gia, 201-2013. – 3T; 21cm.

T2: Đảng lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giành chính quyền và thành lập nhà nước Việt nam Dân chủ cộng hòa (1930-1945) / Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. – 2013.- 1115tr.

Tóm tắt: Cuốn sách phản ánh quá trình Đảng lãnh đạo cuộc đấu ranh giành chính quyền. Đó là quá trình Đảng ta từng bước xây dựng, bổ sung và hoàn chỉnh đường lối cách mạng giải phóng dân tộc, từ Cương lĩnh đầu tiên của đảng phác họa những nét cơ bản về đường lối cách mạng Việt Nam đến Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng tháng 5-1941 đặt nhiệm vụ giải phoáng dân tộc lên hàng đầu. Đó cũng đồng thời là quá trình Đảng ta lãnh đạo các cao trào cách mạng 1930-1931 với đỉnh điểm là Xô viết Nghệ Tĩnh, quá trình Đảng lãnh đạo đáu tranh phục hồi tổ chức Đảng và lực lượng cách mạng 1932-1935 tiến tới Đại hội lần thứ nhất của Đảng, cao trào dân chủ 1936-1939 và cao trào đáu tranh giải phóng dân tộc 1939-1945 với thắng lợi rực rỡ của Cách mạng Tháng Tán năm 1945, thành lập Nhà nước Việt nam Dân chủ Cộng hòa.

Kí hiệu kho : 3KV1/4497 - 98

5. Lịch sử biên niên Đảng Cộng sản Việt Nam/ Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. - H.: Chính trị quốc gia, 201-2013. – 3T; 21cm.

T3: Đảng lãnh đạo kháng chiến và kiến quốc (1945-1954)/ Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. – 2012.- 1041tr.

Tóm tắt: Cuốn sách phản ánh thời kỳ Đảng Cộng sản Đông Dương, Đảng Lao động Việt Nam lãnh đạo cách mạng từ tháng 9-1945, thành lập Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đến tháng 7-1954, ký Hiệp định Giơnevo, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đó là quá trình Đảng lãnh đạo xây dựng chế độ mới dưới chỉnh thể Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và đấu tranh chống thù trong giặc ngoài. Là quá trình Đảng lãnh đạo công tác chuẩn bị cho kháng chiến toàn quốc và chủ động phát động cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ xâm lược. Đó cũng là quá trình Đảng có sự lớn mạnh vượt bậc về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Do đó, mặc dù trong hoàn cảnh chiến tranh, Đảng đã lãnh đạo thực hiện thành công nhiệm vụ kiến quốc, góp phần trực tiếp vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và để lại kiến thức, kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng kinh tế hết sức quý báu.

                                                                           Kí hiệu kho : 3KV1/4499-4500

6. Soạn thảo và xử lý văn bản trong hoạt động của chính quyền cấp xã/GS,TSKH Nguyễn Văn Thâm. - H.: Chính trị quốc gia, 2010. – 246tr.; 20cm.

Tóm tắt: Cuốn sách phản ánh những vấn đề thiết yếu về văn bản quản lý nhà nước nói chung, giúp cho chính quyền địa phương cấp xã ban hành và xử lý tốt các văn bản phục vụ cho hoạt động của mình. Cuốn sách gồm ba phần: Phần thứ nhất nói về các vấn đề chung liên quan đến văn bản quản lý nhà nước và văn bản hình thành trong hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền địa phương cấp xã; Phần thứ hai nói về kỹ thuật soạn thảo văn bản trong hoạt động của chính quyền cấp xã; Phần thứ ba nói về công tác quản lý văn bản của chính quyền xã.

                                                                            Kí hiệu kho : 317.8/4504-4505

7. Một số vấn đề về xây dựng tổ chức cơ sở Đảng hiện nay/Nguyễn Đức Hà. - H.: Chính trị quốc gia, 2010. – 239tr.; 20cm.

Tóm tắt: Cuốn sách gồm những bài viết vừa mang tính nghiên cứu lý luận, vừa là sự tổng kết thực tiễn về công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong những năm gần đây. Cuốn sách cung cấp nhiều thông tin, tư liệu quý, là tài liệu tham khảo tốt đối với các cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng Đảng.

                                                                            Kí hiệu kho : 3KV/4509-4511

 

8. Quan hệ quốc tế và chính sách đối ngoại Việt Nam hiện nay (Hỏi và đáp)/PGS,TS Trình Mưu, PGS,TS Nguyễn Hoàng Giáp. - H.: Chính trị quốc gia, 2007. – 179tr.; 20cm.

Tóm tắt: Cuốn sách đề cập những nội dung cơ bản, chủ yếu của môn học này dưới hình thức hỏi và đáp, nội dung hỏi và đáp đề cập những vấn đề cơ bản nhất và là những định hướng tiếp cận. Cuốn sách gồm hai phần: phần thứ nhất là những vấn đề thời đại và quan hệ quốc tế hiện đại, phần thứ hai là chính sách đối ngoại của một số nước và Việt Nam hiện nay.

                                                                            Kí hiệu kho : 327/4506-4508

9. Thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay/TS. Nguyễn Thọ Ánh. - H.: Chính trị quốc gia, 2012. – 259tr.; 20cm.

Tóm tắt: Cuốn sách khẳng dịnh hoạt động giám sát và phản biên xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là đòi hỏi cấp bách và tất yếu của việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay. Cuốn sách gồm ba chương: Chương I: Giám sát và pản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam-Một số vấn đề lý luận, Chương II: Thực trạng và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong quá trình thực hiện chức năng giám sát và pản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chương III: Quan điểm và giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

                                                                           Kí hiệu kho : 32(V)7/4479-4480

 

10. Sổ tay thuật ngữ các môn khoa học Mác-Lênin/PGS,TS Trần Văn Phòng, PGS, TS Đỗ Thị Thạch, TS An Như Hải. - H.: Chính trị quốc gia, 2007. – 288tr.; 20cm.

Tóm tắt: Cuốn sách giúp cho đông đảo bạn đọc có tài liệu để học tập, tra cứu tương đối hệ thống, toàn diện và sát với chương trình chuẩn theo sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo về các môn khoa học Mác-Lênin. Sách gồm các mục từ, được sắp xếp theo thứ tự alphabez, chủ yếu là các thuật ngữ, khái niệm, nhân vật, sự kiện, địa danh (gọi chung là thuật ngữ) được sử dụng phổ biến, hoặc tương đối phổ biến trong bộ sách giáo khoa. Đa số các mục từ được giải thích theo tinh thần ngắn gọn, mạch lạc, dễ hiểu; phù hợp với nhận thức của đại bộ phận bạn đọc.

                                                                            Kí hiệu kho : 3K/4516-4518

11. Lịch sử tư tưởng chính trị-xã hội Việt Nam thời kỳ Lê-Nguyễn/Lê Văn Quán. - H.: Chính trị quốc gia, 2013. – 427tr.; 20cm.

Tóm tắt: Cuốn sách đem đến cho đọc giả cái nhìn bao quát về những tư tưởng chính trị-xã hội nổi bật trong giai đoạn này; đồng thời thể hiện được những chính kiến, những điểm mới trong đánh giá nhận xét của tác giả. Cuốn sách gồm hai phần: Phần một là Lịch sử tư tưởng chính trị-xã hội Việt Nam triều Lê, Phần hai là Lịch sử tư tưởng chính trị-xã hội Việt Nam triều Nguyễn.

                                                                          Kí hiệu kho : 9(V)13/4514-4515

 

12. Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời kỳ hậu khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu/Hà Văn Hiền, Phạm Hồng Chương. - H.: Chính trị quốc gia, 2013. – 427tr.; 20cm.

Tóm tắt: Cuốn sách hệ thống hóa các mô hình tăng trưởng kinh tế tăng trưởng kinh tế, tập trung phân tích thực trạng tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế Việt Nam, làm rõ những bất cập của mô hình tăng trưởng Việt Nam đang thực hiện trong thực tại và trong tương lai nếu tiếp tục theo đuổi; phân tích những nhân tố tác động đến mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, tính bền vững của mô hình; đồng thời xác định những cơ hội và thách thức trong việc xây dựng mô hình tăng trưởng ở Việt Nam. Những đề xuất xây dựng hệ thống các quan điểm và nội dung chi tiết mô hình tăng trưởng kinh tế mới của Việt Nam. Làm rõ mối quan hệ giữa đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế và đề xuất lộ trình, các giải pháp quan trọng để thực hiện mô hình tăng trưởng mới trong giai đoạn 2011-2020.

                                                                          Kí hiệu kho : 33(V)/4512-4513

13. Tìm hiểu hành chính công Hoa Kỳ-Lý thuyết và thực tiễn/PGS,TS Nguyễn Hữu Hải. - H.: Chính trị quốc gia, 2013. – 518tr.; 20cm.

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm hai phần: Phần I tập trung giới thiệu về lịch sử phát triển của khoa học hành chính công Hoa Kỳ qua các thời kỳ, với nhận thức rằng Hoa Kỳ vừa là cái nôi, vừa là mảnh dất giàu thực tiễn cho sự phát triển của ngành khoa học về quản lý của chính phủ. Phần I sẽ cho bạn đọc cái nhìn khái quát về cơ sở thực tiễn của việc hình thành các lý thuyết về hành chính công và những. chủ đề lý thuyết sẽ được bàn tới trong Phần II. Phần II giới thiệu tóm tắt các lý thuyết tiêu biểu về hành chính công của các nhà khoa học trên thế giới trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của khoa học hành chính công theo các chủ đề như: ngành khoa học về hành chính công, mối quan hệ giữa hành chính và chính trị, bộ máy thư lại, lý thuyết tổ chức, quản lý nguồn nhân lực, quá trình ngân sách công …

                                                                  Kí hiệu kho : 34(N711)-01/4486

 

14. Pháp luật đại cương/TS Lê Minh Toàn. - H.: Chính trị quốc gia, 2013. – 443tr.; 20cm.

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về nhà nước và pháp luật, các ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam. Nâng cao ý thức tự giác, chủ động tìm hiểu và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân. Cuốn sách gồm hai phần: Phần thứ nhất là Những vấn đề chung về nhà nước và pháp luật, Phần thứ 2 là Các ngành luật cơ bản của hệ thống pháp luật Việt Nam.

                                                                          Kí hiệu kho : 33(V)/4487-4488

Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa Báo Quân đọi nhân dân Báo Thanh niên Đại đoàn kết Đại biểu nhân dân