Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
MỪNG ĐẢNG, MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG XUÂN KỶ HỢI; KỶ NIỆM 62 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (16/2/1957 - 16/2/2019)
Liên kết website
Số lượt truy cập
2396341
Đảng bộ Trường
Kế hoạch học tập chuyên đề tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2009

ĐẢNG BỘ KHỐI CQ DCĐ TỈNH BẮC NINH

ĐẢNG UỶ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ NGUYỄN VĂN CỪ

BCĐ CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

*

Số 03 - KH/BCĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 Bắc Ninh, ngày 10 tháng 7 năm 2009

 KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC, THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG, “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” VỀ NỘI DUNG “ NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG, HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN”

 

I - Mục đích yêu cầu:

- Tổ chức quán triệt sâu sắc đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và học viên lớp Trung cấp LLCT (K28) về nội dung chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân”, gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ.

- Trên cơ sở đó Đảng bộ và các chi bộ xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể của đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động, học viên xây dựng bản đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ và nhà trường vững mạnh.

- Việc tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải nghiêm túc, Đảng bộ, các chi bộ và cán bộ, đảng viên, người lao động nêu cao ý thức trách nhiệm thực hiện đúng, đủ nội dung của kế hoạch; chống hình thức làm lướt, làm ẩu.

II. Nội dung, đối tượng thực hiện:

1. Tổ chức Hội nghị quán triệt học tập chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân”, cho toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và học viên lớp K28.

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện của Đảng bộ và các chi bộ:

a. Đảng bộ phối hợp với Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động, tập trung vào 2 phần:

+ Phần thứ nhất: Xây dựng nội dung, công việc cụ thể sát hợp với thực tế của nhà trường, quy định thời gian thực hiện những nội dung, công việc trên từ nay đến hết năm 2009.

+ Phần thứ hai: Xây dựng nội dung, công việc thực hiện cuộc vận động tiếp theo đến năm 2011.

b. Các chi bộ:

- Căn cứ vào kế hoạch chung của Đảng bộ, chi uỷ chi bộ phối hợp với lãnh đạo các khoa, phòng chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động ở chi bộ sát hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ.

- Tập trung vào 2 nội dung.

+ Một là: xây dựng nội dung, công việc thực hiện từ nay đến hết năm 2009

+ Hai là: Xây dựng nội dung, công việc thực hiện thiếp theo đến năm 2011

3. Viết bản đăng ký thực hiện của cán bộ, đảng viên và người lao động:

- Xây dựng bản đăng ký cá nhân làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nội dung “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”

- Tập trung vào hai nội dung:

+ Một là: Đăng ký những việc làm cụ thể về tinh thần trách nhiệm, ý thức phụng sự Tổ quốc, cơ quan, đơn vị, phục vụ nhân dân đối với nhiệm vụ được giao, trên từng vị trí, cương vị công tác, giải pháp thực hiện, thời gian hoàn thành, từ nay đến hết năm 2009.

+ Hai là: Đăng ký những nội dung, công việc thực hiện tiếp theo đến năm 2011.

III. Tổ chức thực hiện:

1. Ban chỉ đạo cuộc vận động phối hợp với Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch cụ thể trong Đảng bộ và nhà trường, phân công nhiệm vụ cho các thành viên xây dựng kế hoạch chung của Đảng bộ, phụ trách các nội dung, công việc và các chi bộ thực hiện.

2. Đối với Đảng bộ và chi bộ:

- Đảng bộ xây dựng thành 2 bản kế hoạch, 1 bản lưu tại Đảng uỷ để chỉ đạo thực hiện, 1 bản gửi ban chỉ đạo cuộc vận động Đảng uỷ khối cơ quan Dân chính Đảng tỉnh.

- Mỗi chi bộ xây dựng thành 2 bản kế hoạch, một bản lưu tại chi bộ để tổ chức thực hiện, 1 bản gửi Ban chỉ đạo cuộc vận động của Đảng uỷ nhà trường để theo dõi.

3. Đối với cán bộ, đảng viên và người lao động:

- Đối với đảng viên: Mỗi đảng viên làm 3 bản đăng ký thực hiện, 1 bản gửi Đảng uỷ, 1 bản gửi chi bộ và 1 bản cá nhân giữ để thực hiện.

- Đối với quần chúng (công chức, viên chức và người lao động): Làm thành 3 bản đăng ký, 1 bản gửi Ban giám hiệu, 1 bản gửi trưởng khoa, phòng, 1 bản cá nhân giữ thực hiện.

4. Thời gian thực hiện:

- Tổ chức hội nghị nghiên cứu chuyên đề nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân. Ngày 3.8.2009.

- Xây dựng kế hoạch của Đảng bộ xong trước 15.8.2009

- Xây dựng kế hoạch của các chi bộ xong trước ngày 20.8.2009

- Cá nhân (đảng viên, quần chúng) viết bản đăng ký xong trong tháng 8.2009.

5. Hàng tháng, quý gắn với sinh hoạt Đảng, Đảng uỷ và các chi uỷ, đảng viên tự kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện những nội dung, công việc trong kế hoạch đăng ký, bổ sung điều chỉnh nội dung, công việc và các giải pháp tiếp theo. Cuối năm, căn cứ vào kết quả thực hiện trong bản đăng ký để xếp loại thi đua hàng năm.

6. Giao cho Văn phòng Đảng uỷ giúp Ban chỉ đạo cuộc vận động theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo kết quả thực hiện của từng chi bộ và Đảng bộ.

     Nơi nhận:   

 

- ĐU khối CQ DC Đ tỉnh (b/c); 

- BCĐ cuộc vận động;

- Đảng uỷ viên;

- HT, các phó HT;

- BT các chi bộ;

- Lưu VP.

                                           

T/M BCĐ CUỘC VẬN ĐỘNG

PHÓ TRƯỞNG BAN

PHÓ BÍ THƯ ĐẢNG UỶ

(đã ký)

 

 

Vũ Huy Cao

 

 

 

 

 

Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa