Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu Truong chinh tri Nguyen Van Cu
MỪNG ĐẢNG, MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG XUÂN KỶ HỢI; KỶ NIỆM 62 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (16/2/1957 - 16/2/2019)
Liên kết website
Số lượt truy cập
2425948
Chủ trương, chính sách
Những điểm mới của Nghị định 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ
Từ ngày 25/02/2015, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ “Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập” bắt đầu có hiệu lực thi hành và thay thế Nghị định số 71/1988/NĐ-CP, ngày 08/9/1988 của Chính phủ “Về ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan”. Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã có Công văn số 40-CV/BCĐTW, ngày 02/02/2015 và Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, tỉnh Bắc Ninh cũng đã có Công văn số 03-CV/BCĐ ngày 04/3/2015 “Về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ”. Website Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ đăng tải toàn văn Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và giới thiệu những điểm mới của Nghị định để bạn đọc nghiên cứu, tìm hiểu

Sau 16 năm thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ, ngày 09/01/2015 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 04/2015/NĐ-CP quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/02/2015, gồm 4 chương, 18 điều (ít hơn 18 điều so với Nghị định 71) với những nội dung cụ thể: Dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, bao gồm: dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị; dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan.

Nghị định áp dụng đối với cán bộ, công chức quy định tại Điều 4 Luật Cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến cấp huyện; Viên chức quy định tại Điều 2 Luật Viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và người làm việc theo chế độ hợp đồng quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP; Cán bộ, công chức cấp xã thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo quy định tại Nghị định này và các quy định tại Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Như vậy, Nghị định 04 đã quy định cụ thể đối tượng áp dụng cụ thể là cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (không chung chung là cơ quan như Nghị định 71); bổ sung cán bộ, công chức cấp xã là đối tượng áp dụng mới của Nghị định đã tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ suốt 16 năm qua.

Theo Nghị định, Dân chủ trong nội bộ cơ quan, đơn vị, bao gồm:

- Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện dân chủ trong hoạt động nội bộ của cơ quan, đơn vị;

- Những việc phải công khai để cán bộ, công chức, viên chức biết;

- Những việc cán bộ, công chức, viên chức tham gia ý kiến, người đứng đầu cơ quan quyết định;

- Những việc cán bộ, công chức, viên chức giám sát, kiểm tra.

Dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, tổ chức có liên quan, bao gồm:

- Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của cán bộ, công chức, viên chức trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan tổ chức có liên quan;

- Quan hệ giữa người đứng đầu với cơ quan, đơn vị với cơ quan cấp trên và với cơ quan cấp dưới.

Yêu cầu việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị phải gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tổ chức Đảng ở cơ quan, đơn vị; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của các tổ chức đoàn thể quần chúng của cơ quan, đơn vị; dân chủ trong khuôn khổ của Hiến pháp và pháp luật; kiên quyết xử lý hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và quyền làm chủ của nhân dân, cản trở việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 của Nghị định đã quy định rất cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện 11 nhiệm vụ (tại Điều 4, Điều 5) và cán bộ, công chức, viên chức thực hiện 05 nhiệm vụ (tại Điều 6).

Tên gọi Hội nghị cán bộ, công chức theo Nghị định 71, nay được đổi thành Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức thể hiện đầy đủ đối tượng áp dụng của Nghị định, tránh trường hợp mỗi đơn vị gọi mỗi tên khác nhau như thực tế trước đây. Theo đó, người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp với Công đoàn cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mỗi năm một lần vào cuối năm. Khi có một phần ba cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị hoặc BCH Công đoàn cơ quan, đơn vị yêu cầu hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị thấy cần thiết thì triệu tập hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị bất thường. Thành phần dự hội nghị bao gồm toàn thể hoặc đại biểu cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.

Nội dung của Hội nghị, gồm:

1. Kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới của cơ quan, đơn vị;

2. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị lắng nghe ý kiến đóng góp, phê bình của cán bộ, công chức, viên chức; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức;

3. Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị; phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với tổ chức công đoàn;

4. Bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị;

5. Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan, đơn vị báo cáo công tác; bầu Ban Thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật;

6. Khen thưởng cá nhân, tập thể của cơ quan, đơn vị có thành tích trong công tác.

Việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là công bộc của nhân dân, có đủ phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước; phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân./.

 

Ban biên tập Website Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ
Google Map
Học viện chính trị quốc gia HCM Ủy ban nhân dân tỉnh Học viện chính trị khu vực 1 Trường chính trị Lê Hồng Phong Hà Nội Trường chính trị Nghệ An Trường chính trị Thanh Hóa